Aalten, maart 2016  

Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden. 
Uitnodiging ledenvergadering  
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag  24 maart 2016 om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten. 
 
Agenda 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 26 maart 2015 (website AVA’70)
4. Jaarverslagen 2015 (website AVA’70)
5. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.
6. Verslag kascontrole commissie 
  • benoeming kascontrole commissie
7. Contributie 2016
8. Bestuursverkiezing:  
  • Frank Roos aftredend per 1 april 2016 en niet herkiesbaar.
  •  Sander Wikkerink aftredend per 1 april 2016 en herkiesbaar voor 2  jaar. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven.
  •  Linda Scholten toetredend per 1 april 2016. Linda zal de taak van penningmeester overnemen van Evelien Hillen. Evelien zal verder haar termijn tot 1 april 2017 voortzetten als lid van bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven.  
    Zittende bestuursleden:
    Dave Posthumus  voorzitter: 2013 - 2017  
    Evelien Hillen  penningmeester:  2009 - 2017
    Anky Bruil  secretaris:  2013 - 2017
    Hans Prinsen   bestuurslid:    2013 - 2017  
    Patrick Ikink  bestuurslid:    2014 - 2018  

9.  Presentatie leden enquête  
10. Jubilarissen 11. Rondvraag
12. Sluiting  
 
Pauze  
 
1. Presentatie Mark te Brake:  "Atletiek en blessurepreventie"  
2. The Pitch Competition  

 Jaarverslag 2015       Notulen 2015
 
Tot ziens op deze vergadering.