Jaarvergadering AVA'70   2011

Donderderdag 31maart jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden.
Een verslag van deze vergadering kunt u hier onder lezen.


“KOERSWIJZIGINGEN”

Op donderdag 31 maart vond de jaarvergadering van AVA`70 plaats in een goed gevuld clubgebouw. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Hieronder enkele belangrijke zaken, die met de aanwezige leden werden besproken en waarvoor het bestuur de toestemming kreeg om ze in de praktijk uit te voeren.

CONTRIBUTIE-WIJZIGING

Uit de financiële cijfers viel op te maken, dat AVA`70 er prima voor staat en de zaakjes keurig op orde heeft. Er is voorgesteld een kleine contributieverhoging door te voeren van 3%, waarmee de aanwezigen konden instemmen. Hiermee volgt de vereniging overigens de lijn, zoals die door de Atletiekunie is aangegeven.
De nieuwe contributiebedragen zijn als volgt:
Pupillen t/m 11 jaar: 4,75 euro (was 4,60)
Junioren t/m 20 jaar: 6,30 euro (was 6,10)
Senioren: 9,50 euro (was 9,20)
Sportief wandelen: 9,50 euro (was 9,20)


BESTUURSWIJZIGING

Aftredend en niet-herkiesbaar waren Johan Assink (P.R.-zaken en sponsoring) en Gerrit te Lindert (Wedstrijdsecretaris). Als opvolger van Johan Assink werd Frank Roos tot bestuurslid P.R. en communicatie benoemd. Dirk ter Maat wordt wedstrijdsecretaris, maar hier is (voorlopig) geen bestuursfunctie aan gekoppeld.
Overigens gaat de kennis van Gerrit te Lindert en Johan Assink voor AVA`70 geenszins verloren, want beiden hebben toegezegd om zich op diverse andere terreinen voor de club te blijven inzetten.

TRAININGSWIJZIGINGEN

De enorme aanwas van nieuwe leden, heeft AVA`70 met een behoorlijk luxeprobleem opgezadeld. De baan is op sommige trainingsavonden werkelijk overvol. Daarnaast is er sprake van een onevenwichtige verdeling van trainingsgroepen, zowel in aantal lopers, als ook in niveauverschil. Bestuurslid technische zaken, Henri Drenthel, schetste de genoemde problemen en gaf daarbij aan, dat de situatie om een gewijzigde opzet vroeg. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de trainersstaf, om samen tot een passende oplossing te komen.
Er is gekozen voor een verdeling van de senioren in drie niveaugroepen, te weten:
Niveau A: beginners
Niveau B: gevorderden
Niveau C: wedstrijdatleten.
Aan elk niveaus zijn vaste trainers gekoppeld en er kan worden getraind op 3 vaste trainingsdagen.
Rond half april, ontvangen alle senioren de benodigde informatie over de indeling, de trainingstijden enz.
Bestuur en trainersstaf zijn zich bewust van het feit, dat de genoemde indeling een wijziging is, die vragen zal oproepen en door sommigen sceptisch zal worden bekeken. Toch is men van mening, dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt voor de gewijzigde opzet van de trainingsgroepen.
Het is de bedoeling dat er vanaf 1 mei a.s. zal worden gestart met de nieuwe trainingsgroepen en dat de eerste maand met name wordt gebruikt, om te wennen aan de nieuwe opzet en eventuele knelpunten aan te passen.
Met een goede communicatie tussen atleten, atletes en trainers zal de gewijzigde trainingsopzet (hopelijk snel) tot het gewenste resultaat leiden.

WIJZIGING ACCOMMODATIE???

Voorzitter Jan Rademaker doet uitvoerig verslag van de huidige situatie rondom de accommodatie van AVA`70. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Aalten, betreffende de huidige bereikbaarheid van het complex. Door de grote toeloop van leden, ontstaan er op trainingsavonden levensgevaarlijke situaties bij de aan- en afvoerwegen van de baan. Het zicht is onvoldoende en de veiligheid is ernstig in het geding. De verkeersproblemen worden op korte termijn door de politiek besproken.

Al het overleg dat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden tussen de Gemeente Aalten en het bestuur van AVA`70 over de aanleg van een volwaardige atletiekaccommodatie, heeft nog altijd niet tot het gewenste resultaat geleid. Sterker nog, een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Het bestuur voelt zich feitelijk niet serieus genomen door de politiek, die de beslissing over het aanleggen van een 400 meterbaan maar voor zich uit blijft schuiven. Op het ingediende Burgerinitiatief kwam ook eigenlijk weinig of geen reactie en dat wordt toch wel als zeer kwalijk ervaren.
Ava`70 heeft recht op een duidelijk standpunt van de Gemeente en het bestuur heeft besloten om de koers te wijzigen. Het wordt nu buigen of barsten en daar konden de aanwezige leden zich helemaal in vinden.
AVA`70 moet vooruit. De club is de laatste jaren enorm gegroeid en het bestuur voelt de noodzaak van een aanpassing van de huidige accommodatie. De Gemeente heeft AVA nu bijna 4 jaar aan het lijntje gehouden, maar de club schroomt zeker niet, om in de (nabije)toekomst haar eigen koers te gaan varen!