TAAKVERDELING BESTUUR AVA`70 
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van AVA`70, presenteerde het bestuur de verdeling van de bestuurstaken, waarbij enkele verschuivingen in het takenpakket zijn aangegeven. De wijzigingen hebben vooral te maken met het feit, dat er de komende periode op het gebied van de accommodatie nogal wat staat te gebeuren. Daarbij was het bestuur van mening, dat we gebruik moeten maken van de specifieke kennis en ervaring en deze in moeten zetten, waar deze kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Er is derhalve gekozen om enkele taken te wisselen.
De verdeling van de taken van het bestuur is daarom nu als volgt: 

 
 
  Het bestuur krijgt bij de uitvoering van de taken ondersteuning van diverse leden:
- Sien Meinen (jeugd)
- Ingrid van Zolingen (activiteiten)

- Patrick Ikink (Sponsorbeheer)
- Walter Vaags (Techno-Team)
- Marco van Rijs (website)
- Erwin Wamelink (wedstrijdverslagen)
- Véronique Schulingkamp (clubblad)
- Evelien Hillen (wedstrijdsecretariaat) 
Hierbij is naar onze mening de taakverdeling helder weergegeven en daardoor is het voor jullie ook duidelijk, welk bestuurslid te benaderen bij specifieke vragen of opmerkingen.  
BESTUUR AVA`70